SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG
Trường : NGUYEN KHUYEN
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 25/12/2017


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9
T.2 1                                 TOAN-Đào TOAN-Bạch VAN-Khơi KTNN-Minh-KT LY-Thắm TIN-Tiệp SU-Huyền NN-Ngọc LY-Cường
2     NN-Sên TOAN-Tú(T) DIA-C.Linh HOA-An NN-Ngọc LY-Tính         TOAN-Trường VAN-Hoàng(V)   TOAN-Khởi SU-Hương TOAN-Bạch VAN-Khơi KTNN-Minh-KT SU-Huyền TIN-Tiệp NN-Quang HOA-Hồng LY-Cường
3     NN-Sên TOAN-Tú(T) DIA-C.Linh HOA-An NN-Ngọc LY-Tính         TOAN-Trường VAN-Hoàng(V)   TOAN-Khởi SINH-M.Hoàng SINH-Hương(S) NN-Quang SU-Huyền TIN-Tiệp KTNN-Minh-KT LY-Thắm LY-Cường GDCD-Diệp
4   DIA-Quyền LY-Thạch NN-Ngọc TOAN-Bạch   TOAN-Khởi TOAN-Thúy(T)     NN-Sên   NN-Quang TOAN-Trinh TOAN-Trường   HOA-An SU-Huyền LY-Tính TOAN-Kiệt TIN-Tiệp SU-Hương LY-Thắm LY-Cường VAN-Khơi
5   DIA-Quyền LY-Thạch NN-Ngọc TOAN-Bạch   TOAN-Khởi TOAN-Thúy(T)     NN-Sên   NN-Quang TOAN-Trinh TOAN-Trường   CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
T.3 1                                 KTNN-Minh-KT TIN-Tiệp TOAN-Trinh VAN-Thư LY-Thắm TOAN-Tú(T) VAN-Vàng VAN-Khơi SU-Dung
2 SINH-Loan TOAN-Bạch DIA-Quyền HOA-An   DIA-Thu   HOA-Khải SINH-Hương(S)   TOAN-Kiệt TOAN-Khởi HOA-Hồng NN-Sên HOA-Tuyết LY-M.Bình VAN-Lĩnh TIN-Tiệp TOAN-Trinh VAN-Thư LY-Thắm TOAN-Tú(T) TOAN-Đào VAN-Khơi KTNN-Minh-KT
3 SINH-Loan TOAN-Bạch DIA-Quyền HOA-An   DIA-Thu   HOA-Khải SINH-Hương(S)   TOAN-Kiệt TOAN-Khởi HOA-Hồng NN-Sên HOA-Tuyết LY-M.Bình LY-Tính NN-Ngọc KTNN-Minh-KT LY-Thắm SU-Huyền VAN-Vàng TOAN-Đào LY-Cường NN-Quang
4           LY-M.Bình DIA-Thu   HOA-Ly   NGHE-M.Hoàng LY-Vươl LY-Thắm LY-Thạch   NN-Sên LY-Tính NN-Ngọc HOA-Hồng GDCD-Nghệ NN-Quang LY-Cường TIN-Tiệp KTNN-Minh-KT HOA-Tuyết
5           LY-M.Bình DIA-Thu   HOA-Ly   NGHE-M.Hoàng LY-Vươl LY-Thắm LY-Thạch   NN-Sên NN-Ngọc LY-Cường HOA-Hồng DIA-Quyền NN-Quang GDCD-Nghệ TIN-Tiệp SU-Huyền HOA-Tuyết
T.4 1                                 SU-Hương LY-Cường LY-Tính TIN-Kiệt VAN-Vàng HOA-Hồng NN-Quang NN-Ngọc SINH-M.Hoàng
2 TOAN-Chiến VAN-Lĩnh HOA-Khải VAN-Khơi     VAN-Xuyên TOAN-Thúy(T) NN-Nhung   VAN-Thư VAN-Vàng   HOA-Tuyết TD-Lê(TD) TD-Rươn TIN-Hằng LY-Cường LY-Tính TIN-Kiệt TOAN-Hạnh(T) HOA-Hồng NN-Quang NN-Ngọc TOAN-Tú(T)
3 TOAN-Chiến VAN-Lĩnh HOA-Khải VAN-Khơi     VAN-Xuyên TOAN-Thúy(T) NN-Nhung   VAN-Thư VAN-Vàng   HOA-Tuyết TD-Lê(TD) TD-Rươn TIN-Hằng VAN-Hoàng(V) NN-Quang NN-Ngọc TOAN-Hạnh(T) SINH-Hương(S) KTNN-Minh-KT HOA-Hồng TOAN-Tú(T)
4   HOA-Đông(H) TOAN-Thúy(T) TOAN-Tú(T)     TOAN-Khởi VAN-Dung(V) TOAN-Hạnh(T)   TOAN-Kiệt HOA-Hồng   TOAN-Trinh QP-Nguyên   GDCD-Diệp DIA-Thu NN-Quang VAN-Thư KTNN-Minh-KT NN-Ngọc SINH-Hương(S) SU-Huyền VAN-Khơi
5   HOA-Đông(H) TOAN-Thúy(T) TOAN-Tú(T)     TOAN-Khởi VAN-Dung(V) TOAN-Hạnh(T)   TOAN-Kiệt HOA-Hồng   TOAN-Trinh   QP-Nguyên KTNN-Minh-KT GDCD-Diệp SU-Huyền SINH-Hương(S) HOA-Tuyết NN-Ngọc DIA-Thu GDCD-Nghệ VAN-Khơi
T.5 1                                 NN-Ngọc HOA-Tuyết TIN-Kiệt HOA-Hồng TOAN-Hạnh(T) VAN-Vàng KTNN-Minh-KT VAN-Khơi TOAN-Tú(T)
2 NN-Tú(NN) LY-Tính   DIA-Thu NN-Nhung NN-Sên HOA-Ly DIA-Quyền LY-Thạch   QP-Nguyên   TOAN-Trường   LY-Thắm   NN-Ngọc HOA-Tuyết TIN-Kiệt HOA-Hồng KTNN-Minh-KT VAN-Vàng TOAN-Đào TOAN-Hạnh(T) NN-Quang
3 NN-Tú(NN) LY-Tính   DIA-Thu NN-Nhung NN-Sên HOA-Ly DIA-Quyền LY-Thạch   TD-Lê(TD) QP-Nguyên TOAN-Trường   LY-Thắm   TOAN-Đào NN-Ngọc VAN-Khơi SU-Huyền HOA-Tuyết TOAN-Tú(T) GDCD-Nghệ KTNN-Minh-KT NN-Quang
4 VAN-Tuấn     LY-Vươl   TOAN-Trường LY-Thạch NN-Nhung TOAN-Hạnh(T)   TD-Lê(TD) TD-Thưt VAN-Thư   NN-Sên TOAN-Khởi TOAN-Đào SU-Huyền DIA-Thu LY-Thắm DIA-Quyền SU-Hương VAN-Vàng TIN-Tiệp TIN-Kiệt-TH
5 VAN-Tuấn     LY-Vươl   TOAN-Trường LY-Thạch NN-Nhung TOAN-Hạnh(T)     TD-Thưt VAN-Thư   NN-Sên TOAN-Khởi LY-Tính TOAN-Bạch KTNN-Minh-KT LY-Thắm NN-Quang DIA-Quyền VAN-Vàng TIN-Tiệp TIN-Kiệt-TH
T.6 1                                 VAN-Lĩnh KTNN-Minh-KT SU-Huyền NN-Ngọc VAN-Vàng LY-Cường HOA-Tuyết DIA-Thu SU-Dung
2 TOAN-Chiến NN-Nhung VAN-Xuyên   TOAN-Bạch TOAN-Trường     QP-Nguyên TD-Rươn LY-Vươl NN-Quang TD-Thưt   VAN-Thư HOA-Khải VAN-Lĩnh KTNN-Minh-KT SINH-Hương(S) NN-Ngọc VAN-Vàng LY-Cường HOA-Tuyết TOAN-Hạnh(T) DIA-Thu
3 TOAN-Chiến NN-Nhung VAN-Xuyên   TOAN-Bạch TOAN-Trường       TD-Rươn LY-Vươl NN-Quang TD-Thưt QP-Nguyên VAN-Thư HOA-Khải HOA-An VAN-Hoàng(V) TOAN-Trinh TOAN-Kiệt GDCD-Nghệ NN-Ngọc LY-Thắm TOAN-Hạnh(T) KTNN-Minh-KT
4   TOAN-Bạch TOAN-Thúy(T)   VAN-Dung(V) VAN-Lĩnh     TD-Thưt QP-Nguyên HOA-Ly TOAN-Khởi   TD-Rươn TOAN-Trường VAN-Xuyên HOA-An VAN-Hoàng(V) GDCD-Nghệ TOAN-Kiệt SINH-Hương(S) KTNN-Minh-KT SU-Huyền SINH-M.Hoàng LY-Cường
5   TOAN-Bạch TOAN-Thúy(T)   VAN-Dung(V) VAN-Lĩnh     TD-Thưt NGHE-M.Hoàng HOA-Ly TOAN-Khởi QP-Nguyên TD-Rươn TOAN-Trường VAN-Xuyên DIA-Thu SH-Hoàng(V) SH-Tính SH-Kiệt SH-Tuyết SH-Hương SH-Thắm SH-Hạnh(T) SH-Cường
T.7 1                                                  
2                                                  
3                                                  
4                                                  
5                                                  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net