SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG
Trường : NGUYEN KHUYEN
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 25/12/2017


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO TOAN-Đào     TOAN-Kiệt   TD-Thưt   TOAN-Hạnh(T) VAN-Khơi
2 VAN-Tuấn SINH-Loan SU-Dung TOAN-Tú(T) DIA-C.Linh SU-Hương VAN-Xuyên VAN-Dung(V) GDCD-Diệp TOAN-Trinh LY-Vươl TOAN-Khởi SU-Huyền DIA-Quyền TIN-Hằng NN-Sên TOAN-Đào     TOAN-Kiệt   TD-Thưt QP-Kiệt-TH TOAN-Hạnh(T) VAN-Khơi
3 VAN-Tuấn TOAN-Bạch SINH-Loan TOAN-Tú(T) DIA-C.Linh LY-M.Bình VAN-Xuyên VAN-Dung(V) LY-Thạch TOAN-Trinh LY-Vươl TOAN-Khởi LY-Thắm KTCN-Cường TIN-Hằng NN-Sên HOA-An     HOA-Hồng   QP-Kiệt-TH TD-Lê(TD) VAN-Khơi NN-Quang
4 NN-Tú(NN) TOAN-Bạch NN-Sên SINH-Hương(S) NN-Nhung TOAN-Trường SU-Hương SU-Dung LY-Thạch TIN-Hằng DIA-C.Linh KTCN-Tuyền LY-Thắm TOAN-Trinh VAN-Thư GDCD-Diệp HOA-An     HOA-Hồng     TD-Lê(TD) VAN-Khơi NN-Quang
5 NN-Tú(NN) GDCD-Diệp NN-Sên SINH-Hương(S) NN-Nhung TOAN-Trường LY-Thạch SINH-Loan KTCN-Tuyền TIN-Hằng SU-Hương NN-Quang HOA-Hồng TOAN-Trinh SU-Dung VAN-Xuyên                  
T.3 1 SU-Dung HOA-Đông(H) LY-Thạch NN-Ngọc TOAN-Bạch HOA-An TOAN-Khởi LY-Tính TOAN-Hạnh(T) NN-Nhung VAN-Thư HOA-Hồng TOAN-Trường NN-Sên KTCN-Tuyền DIA-C.Linh     TOAN-Trinh TD-Thưt NN-Quang TOAN-Tú(T) VAN-Vàng LY-Cường HOA-Tuyết
2 HOA-Khải HOA-Đông(H) TOAN-Thúy(T) NN-Ngọc TOAN-Bạch DIA-Thu TOAN-Khởi LY-Tính TOAN-Hạnh(T) NN-Nhung VAN-Thư HOA-Hồng TOAN-Trường NN-Sên KTCN-Tuyền VAN-Xuyên   QP-Kiệt-TH TOAN-Trinh TD-Thưt NN-Quang TOAN-Tú(T) VAN-Vàng LY-Cường HOA-Tuyết
3 TOAN-Chiến SU-Hương TOAN-Thúy(T) HOA-An LY-Vươl TOAN-Trường DIA-Thu HOA-Khải DIA-C.Linh SINH-Loan TOAN-Kiệt VAN-Vàng VAN-Thư LY-Thạch NN-Sên VAN-Xuyên   TD-Thưt LY-Tính QP-Kiệt-TH TOAN-Hạnh(T) HOA-Hồng HOA-Tuyết NN-Ngọc TOAN-Tú(T)
4 TOAN-Chiến NN-Nhung SINH-Loan HOA-An SINH-M.Hoàng VAN-Lĩnh SU-Hương SU-Dung VAN-Vàng HOA-Đông(H) TOAN-Kiệt TIN-Kiệt-TH VAN-Thư LY-Thạch TOAN-Trường HOA-Khải   TD-Thưt LY-Tính   TOAN-Hạnh(T) HOA-Hồng HOA-Tuyết NN-Ngọc TOAN-Tú(T)
5 DIA-C.Linh NN-Nhung DIA-Quyền DIA-Thu SINH-M.Hoàng VAN-Lĩnh GDCD-Nghệ TOAN-Thúy(T) VAN-Vàng HOA-Đông(H) NN-Sên TIN-Kiệt-TH KTCN-Cường SU-Hương TOAN-Trường SINH-Loan                  
T.4 1 NN-Tú(NN) DIA-Quyền LY-Thạch TOAN-Tú(T) SINH-M.Hoàng NN-Sên NN-Ngọc NN-Nhung KTCN-Tuyền VAN-Hoàng(V) VAN-Thư LY-Vươl NN-Quang TOAN-Trinh HOA-Tuyết TOAN-Khởi     TD-Rươn LY-Thắm VAN-Vàng LY-Cường TOAN-Đào TD-Lê(TD)  
2 NN-Tú(NN) LY-Tính LY-Thạch TOAN-Tú(T) VAN-Dung(V) NN-Sên NN-Ngọc NN-Nhung HOA-Ly VAN-Hoàng(V) KTCN-Tuyền LY-Vươl NN-Quang TOAN-Trinh HOA-Tuyết TOAN-Khởi QP-Nguyên   TD-Rươn LY-Thắm VAN-Vàng LY-Cường TOAN-Đào TD-Lê(TD) QP-Kiệt-TH
3 LY-M.Bình LY-Tính HOA-Khải LY-Vươl VAN-Dung(V) SINH-M.Hoàng HOA-Ly DIA-Quyền TOAN-Hạnh(T) GDCD-Diệp KTCN-Tuyền NN-Quang KTCN-Cường NN-Sên VAN-Thư SU-Hương TD-Lê(TD)   QP-Kiệt-TH TOAN-Kiệt HOA-Tuyết NN-Ngọc LY-Thắm   TD-Rươn
4 VAN-Tuấn VAN-Lĩnh VAN-Xuyên VAN-Khơi DIA-C.Linh SINH-M.Hoàng HOA-Ly DIA-Quyền NN-Nhung LY-M.Bình TIN-Hằng NN-Quang SINH-Hương(S) VAN-Hoàng(V) VAN-Thư HOA-Khải TD-Lê(TD)     TOAN-Kiệt HOA-Tuyết NN-Ngọc LY-Thắm QP-Kiệt-TH TD-Rươn
5 VAN-Tuấn VAN-Lĩnh VAN-Xuyên VAN-Khơi HOA-Ly GDCD-Diệp SINH-M.Hoàng LY-Tính NN-Nhung LY-M.Bình TIN-Hằng SINH-Hương(S) DIA-Quyền HOA-Tuyết DIA-C.Linh KTCN-Tuyền                  
T.5 1 HOA-Khải NN-Nhung DIA-Quyền HOA-An TOAN-Bạch LY-M.Bình DIA-Thu TOAN-Thúy(T) SINH-Hương(S) TOAN-Trinh NN-Sên TOAN-Khởi TOAN-Trường HOA-Tuyết GDCD-Nghệ TIN-Hằng VAN-Lĩnh   HOA-Hồng   TD-Thưt VAN-Vàng TOAN-Đào TOAN-Hạnh(T)  
2 HOA-Khải NN-Nhung DIA-Quyền NN-Ngọc TOAN-Bạch LY-M.Bình DIA-Thu TOAN-Thúy(T) HOA-Ly TOAN-Trinh NN-Sên TOAN-Khởi TOAN-Trường HOA-Tuyết LY-Thắm TIN-Hằng VAN-Lĩnh   HOA-Hồng   TD-Thưt VAN-Vàng TOAN-Đào TOAN-Hạnh(T)  
3 TOAN-Chiến TOAN-Bạch SINH-Loan NN-Ngọc SU-Huyền VAN-Lĩnh TOAN-Khởi HOA-Khải HOA-Ly NN-Nhung SINH-Hương(S) DIA-Quyền GDCD-Nghệ TIN-Hằng LY-Thắm NN-Sên TOAN-Đào   VAN-Khơi   QP-Kiệt-TH TOAN-Tú(T) NN-Quang HOA-Hồng  
4 TOAN-Chiến LY-Tính TOAN-Thúy(T) GDCD-Diệp NN-Nhung VAN-Lĩnh NN-Ngọc HOA-Khải TIN-Phát HOA-Đông(H) HOA-Ly KTCN-Tuyền TIN-Kiệt-TH TIN-Hằng NN-Sên LY-M.Bình TOAN-Đào   VAN-Khơi     TOAN-Tú(T) NN-Quang HOA-Hồng  
5 SINH-Loan HOA-Đông(H) TOAN-Thúy(T) SU-Huyền NN-Nhung SINH-M.Hoàng NN-Ngọc GDCD-Diệp TIN-Phát DIA-C.Linh HOA-Ly GDCD-Nghệ TIN-Kiệt-TH SINH-Hương(S) NN-Sên LY-M.Bình                  
T.6 1 GDCD-Nghệ DIA-Quyền HOA-Khải SINH-Hương(S) VAN-Dung(V) DIA-Thu SINH-M.Hoàng TOAN-Thúy(T) TOAN-Hạnh(T) KTCN-Tuyền HOA-Ly HOA-Hồng VAN-Thư VAN-Hoàng(V) TOAN-Trường TOAN-Khởi LY-Tính   NN-Quang NN-Ngọc LY-Thắm       LY-Cường
2 SU-Dung DIA-Quyền HOA-Khải VAN-Khơi VAN-Dung(V) DIA-Thu SINH-M.Hoàng TOAN-Thúy(T) TOAN-Hạnh(T) KTCN-Tuyền TOAN-Kiệt VAN-Vàng HOA-Hồng VAN-Hoàng(V) TOAN-Trường TOAN-Khởi LY-Tính   NN-Quang NN-Ngọc LY-Thắm       LY-Cường
3 DIA-C.Linh SU-Hương TOAN-Thúy(T) VAN-Khơi HOA-Ly TOAN-Trường TOAN-Khởi DIA-Quyền NN-Nhung VAN-Hoàng(V) TOAN-Kiệt VAN-Vàng HOA-Hồng GDCD-Nghệ HOA-Tuyết HOA-Khải NN-Ngọc   TOAN-Trinh VAN-Thư TOAN-Hạnh(T)       TOAN-Tú(T)
4 DIA-C.Linh TOAN-Bạch VAN-Xuyên DIA-Thu HOA-Ly TOAN-Trường TOAN-Khởi NN-Nhung VAN-Vàng SU-Dung GDCD-Nghệ SU-Hương NN-Quang KTCN-Cường SINH-Hương(S) KTCN-Tuyền NN-Ngọc   TOAN-Trinh VAN-Thư TOAN-Hạnh(T)       TOAN-Tú(T)
5 SINH-Loan TOAN-Bạch VAN-Xuyên DIA-Thu GDCD-Nghệ SU-Hương HOA-Ly NN-Nhung SU-Dung SH-Trinh SH-Vươl SH-Khởi SH-Huyền SH-Quyền SH-Trường SH-Diệp                  
T.7 1 LY-M.Bình VAN-Lĩnh GDCD-Nghệ LY-Vươl TOAN-Bạch NN-Sên LY-Thạch SINH-Loan NGHE-Kiệt-TH         NGHE-Hương(S) NGHE-Minh-KT   TOAN-Đào                
2 LY-M.Bình VAN-Lĩnh SU-Dung LY-Vươl SU-Huyền NN-Sên LY-Thạch SINH-Loan NGHE-Kiệt-TH         NGHE-Hương(S) NGHE-Minh-KT   SH-Đào                
3 TOAN-Chiến SINH-Loan NN-Sên SU-Huyền LY-Vươl HOA-An VAN-Xuyên VAN-Dung(V) LY-Thạch     NGHE-Kiệt-TH NGHE-Hương(S)     NGHE-Minh-KT SINH-M.Hoàng TOAN-Bạch              
4 TOAN-Chiến SINH-Loan NN-Sên TOAN-Tú(T) LY-Vươl HOA-An VAN-Xuyên VAN-Dung(V) SH-Thạch     NGHE-Kiệt-TH NGHE-Hương(S)     NGHE-Minh-KT SINH-M.Hoàng TOAN-Bạch              
5 SH-M.Bình SH-Bạch SH-Dung SH-Tú(T) SH-C.Linh SH-An SH-Xuyên SH-Dung(V)                                  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net