SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG
Trường : NGUYEN KHUYEN
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 12/11/2017


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9
T.2 1                                 TOAN-Đào TOAN-Bạch VAN-Khơi KTNN-Minh-KT SINH-Hương(S) TIN-Tiệp NN-Quang NN-Ngọc LY-Cường
2     NN-Sên TOAN-Tú(T) DIA-C.Linh HOA-An NN-Ngọc LY-Tính         TOAN-Trường VAN-Hoàng(V) HOA-Tuyết TOAN-Khởi SINH-M.Hoàng TOAN-Bạch VAN-Khơi DIA-Quyền SU-Huyền TIN-Tiệp DIA-Thu HOA-Hồng LY-Cường
3     NN-Sên TOAN-Tú(T) DIA-C.Linh HOA-An NN-Ngọc LY-Tính         TOAN-Trường VAN-Hoàng(V) HOA-Tuyết TOAN-Khởi SINH-M.Hoàng SINH-Hương(S) NN-Quang TOAN-Kiệt TIN-Tiệp DIA-Quyền LY-Thắm TOAN-Hạnh(T) DIA-Thu
4   DIA-Quyền LY-Thạch NN-Ngọc TOAN-Bạch VAN-Lĩnh TOAN-Khởi TOAN-Thúy(T)     NN-Sên   NN-Quang TOAN-Trinh TOAN-Trường   HOA-An DIA-Thu LY-Tính TOAN-Kiệt TIN-Tiệp SU-Hương LY-Thắm TOAN-Hạnh(T) VAN-Khơi
5   DIA-Quyền LY-Thạch NN-Ngọc TOAN-Bạch VAN-Lĩnh TOAN-Khởi TOAN-Thúy(T)     NN-Sên   NN-Quang TOAN-Trinh TOAN-Trường   CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
T.3 1                                 LY-Tính TIN-Tiệp TOAN-Trinh VAN-Thư LY-Thắm TOAN-Tú(T) VAN-Vàng VAN-Khơi SU-Dung
2 SINH-Loan TOAN-Bạch   HOA-An   TOAN-Trường DIA-Thu DIA-Thư(Địa) SINH-Hương(S)   TOAN-Kiệt TOAN-Khởi HOA-Hồng NN-Sên   LY-M.Bình LY-Tính TIN-Tiệp TOAN-Trinh VAN-Thư LY-Thắm TOAN-Tú(T) TOAN-Đào VAN-Khơi NN-Quang
3 SINH-Loan TOAN-Bạch   HOA-An   TOAN-Trường DIA-Thu DIA-Thư(Địa) SINH-Hương(S)   TOAN-Kiệt TOAN-Khởi HOA-Hồng NN-Sên   LY-M.Bình VAN-Lĩnh NN-Ngọc KTNN-Minh-KT LY-Thắm DIA-Quyền VAN-Vàng TOAN-Đào LY-Cường HOA-Tuyết
4           LY-M.Bình     HOA-Ly   NGHE-M.Hoàng LY-Vươl LY-Thắm LY-Thạch   NN-Sên DIA-Thu NN-Ngọc HOA-Hồng GDCD-Nghệ NN-Quang LY-Cường TIN-Tiệp KTNN-Minh-KT HOA-Tuyết
5           LY-M.Bình     HOA-Ly   NGHE-M.Hoàng LY-Vươl LY-Thắm LY-Thạch   NN-Sên NN-Ngọc LY-Cường HOA-Hồng DIA-Quyền NN-Quang GDCD-Nghệ TIN-Tiệp DIA-Thu KTNN-Minh-KT
T.4 1                                 SU-Hương LY-Cường LY-Tính TIN-Kiệt VAN-Vàng HOA-Hồng NN-Quang NN-Ngọc SINH-M.Hoàng
2 TOAN-Chiến VAN-Lĩnh HOA-Khải VAN-Khơi     HOA-Ly TOAN-Thúy(T) NN-Nhung   VAN-Thư VAN-Vàng   HOA-Tuyết TD-Lê(TD) TD-Rươn TIN-Hằng LY-Cường LY-Tính TIN-Kiệt TOAN-Hạnh(T) HOA-Hồng NN-Quang NN-Ngọc TOAN-Tú(T)
3 TOAN-Chiến VAN-Lĩnh HOA-Khải VAN-Khơi     HOA-Ly TOAN-Thúy(T) NN-Nhung   VAN-Thư VAN-Vàng   HOA-Tuyết TD-Lê(TD) TD-Rươn TIN-Hằng TOAN-Bạch NN-Quang NN-Ngọc TOAN-Hạnh(T) SINH-Hương(S) KTNN-Minh-KT HOA-Hồng TOAN-Tú(T)
4   NN-Nhung TOAN-Thúy(T) TOAN-Tú(T)     TOAN-Khởi VAN-Dung(V) TOAN-Hạnh(T)   TOAN-Kiệt HOA-Hồng   TOAN-Trinh QP-Nguyên   GDCD-Diệp TOAN-Bạch NN-Quang VAN-Thư KTNN-Minh-KT NN-Ngọc SINH-Hương(S) SU-Huyền VAN-Khơi
5   NN-Nhung TOAN-Thúy(T) TOAN-Tú(T)     TOAN-Khởi VAN-Dung(V) TOAN-Hạnh(T)   TOAN-Kiệt HOA-Hồng   TOAN-Trinh   QP-Nguyên KTNN-Minh-KT GDCD-Diệp SU-Huyền SINH-Hương(S) HOA-Tuyết NN-Ngọc DIA-Thu GDCD-Nghệ VAN-Khơi
T.5 1                                 NN-Ngọc HOA-Tuyết TIN-Kiệt HOA-Hồng TOAN-Hạnh(T) VAN-Vàng TOAN-Đào VAN-Khơi TIN-Kiệt-TH
2 NN-Tú(NN) LY-Tính DIA-Quyền DIA-Thu NN-Nhung NN-Sên VAN-Xuyên HOA-Khải LY-Thạch   QP-Nguyên   TOAN-Trường   LY-Thắm   NN-Ngọc HOA-Tuyết TIN-Kiệt HOA-Hồng TOAN-Hạnh(T) VAN-Vàng TOAN-Đào TIN-Tiệp TIN-Kiệt-TH
3 NN-Tú(NN) LY-Tính DIA-Quyền DIA-Thu NN-Nhung NN-Sên VAN-Xuyên HOA-Khải LY-Thạch   TD-Lê(TD) QP-Nguyên TOAN-Trường   LY-Thắm   TOAN-Đào NN-Ngọc VAN-Khơi SU-Huyền HOA-Tuyết TOAN-Tú(T) GDCD-Nghệ TIN-Tiệp NN-Quang
4 VAN-Tuấn     LY-Vươl   TOAN-Trường LY-Thạch NN-Nhung TOAN-Hạnh(T)   TD-Lê(TD) TD-Thưt VAN-Thư   NN-Sên TOAN-Khởi TOAN-Đào SU-Huyền DIA-Thu LY-Thắm DIA-Quyền TOAN-Tú(T) VAN-Vàng LY-Cường NN-Quang
5 VAN-Tuấn     LY-Vươl   TOAN-Trường LY-Thạch NN-Nhung TOAN-Hạnh(T)     TD-Thưt VAN-Thư   NN-Sên TOAN-Khởi LY-Tính VAN-Hoàng(V) GDCD-Nghệ LY-Thắm NN-Quang DIA-Quyền VAN-Vàng LY-Cường DIA-Thu
T.6 1                                 HOA-An KTNN-Minh-KT DIA-Thu NN-Ngọc VAN-Vàng LY-Cường HOA-Tuyết TOAN-Hạnh(T) TOAN-Tú(T)
2 TOAN-Chiến HOA-Đông(H) VAN-Xuyên   TOAN-Bạch DIA-C.Linh     QP-Nguyên TD-Rươn LY-Vươl NN-Quang TD-Thưt   VAN-Thư HOA-Khải HOA-An DIA-Thu SINH-Hương(S) NN-Ngọc VAN-Vàng LY-Cường HOA-Tuyết TOAN-Hạnh(T) TOAN-Tú(T)
3 TOAN-Chiến HOA-Đông(H) VAN-Xuyên   TOAN-Bạch DIA-C.Linh       TD-Rươn LY-Vươl NN-Quang TD-Thưt QP-Nguyên VAN-Thư HOA-Khải DIA-Thu VAN-Hoàng(V) TOAN-Trinh TOAN-Kiệt GDCD-Nghệ NN-Ngọc LY-Thắm SINH-M.Hoàng GDCD-Diệp
4   TOAN-Bạch TOAN-Thúy(T)   VAN-Dung(V)       TD-Lê(TD) NGHE-M.Hoàng HOA-Ly TOAN-Khởi QP-Nguyên TD-Rươn TOAN-Trường VAN-Xuyên VAN-Lĩnh VAN-Hoàng(V) TOAN-Trinh TOAN-Kiệt LY-Thắm KTNN-Minh-KT SU-Huyền DIA-Thu LY-Cường
5   TOAN-Bạch TOAN-Thúy(T)   VAN-Dung(V)       TD-Lê(TD) QP-Nguyên HOA-Ly TOAN-Khởi   TD-Rươn TOAN-Trường VAN-Xuyên VAN-Lĩnh SH-Hoàng(V) SH-Tính SH-Kiệt SH-Tuyết SH-Hương SH-Thắm SH-Hạnh(T) SH-Cường
T.7 1                                                  
2                                                  
3                                                  
4                                                  
5                                                  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net