SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG
Trường : NGUYEN KHUYEN
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 12/11/2017


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO TOAN-Đào     TOAN-Kiệt         VAN-Khơi
2 VAN-Tuấn SINH-Loan SU-Dung TOAN-Tú(T) DIA-C.Linh HOA-An VAN-Xuyên VAN-Dung(V) GDCD-Diệp TOAN-Trinh LY-Vươl TOAN-Khởi SU-Huyền DIA-Quyền SINH-Hương(S) NN-Sên TOAN-Đào     TOAN-Kiệt         VAN-Khơi
3 VAN-Tuấn TOAN-Bạch SINH-Loan TOAN-Tú(T) DIA-C.Linh LY-M.Bình VAN-Xuyên VAN-Dung(V) LY-Thạch TOAN-Trinh LY-Vươl TOAN-Khởi LY-Thắm SINH-Hương(S) TIN-Hằng NN-Sên HOA-An     HOA-Hồng         NN-Quang
4 NN-Tú(NN) TOAN-Bạch NN-Sên SINH-Hương(S) NN-Nhung TOAN-Trường SU-Hương SINH-Loan LY-Thạch LY-M.Bình DIA-C.Linh TIN-Kiệt-TH LY-Thắm TOAN-Trinh VAN-Thư GDCD-Diệp HOA-An     HOA-Hồng         NN-Quang
5 NN-Tú(NN) GDCD-Diệp NN-Sên SINH-Hương(S) NN-Nhung TOAN-Trường LY-Thạch SU-Dung KTCN-Tuyền TIN-Hằng SU-Hương NN-Quang TIN-Kiệt-TH TOAN-Trinh VAN-Thư LY-M.Bình                  
T.3 1 DIA-Thư(Địa) HOA-Đông(H) LY-Thạch NN-Ngọc TOAN-Bạch SU-Hương DIA-Thu LY-Tính TOAN-Hạnh(T) NN-Nhung VAN-Thư HOA-Hồng TOAN-Trường NN-Sên LY-Thắm DIA-C.Linh     TOAN-Trinh TD-Thưt NN-Quang TOAN-Tú(T) VAN-Vàng   HOA-Tuyết
2 HOA-Khải HOA-Đông(H) TOAN-Thúy(T) NN-Ngọc TOAN-Bạch DIA-C.Linh TOAN-Khởi LY-Tính TOAN-Hạnh(T) NN-Nhung VAN-Thư HOA-Hồng TOAN-Trường NN-Sên KTCN-Tuyền VAN-Xuyên   QP-Kiệt-TH TOAN-Trinh TD-Thưt NN-Quang TOAN-Tú(T) VAN-Vàng   HOA-Tuyết
3 TOAN-Chiến SU-Hương TOAN-Thúy(T) DIA-Thu LY-Vươl TOAN-Trường TOAN-Khởi HOA-Khải DIA-C.Linh SINH-Loan GDCD-Nghệ KTCN-Tuyền VAN-Thư KTCN-Cường NN-Sên VAN-Xuyên   TD-Lê(TD) LY-Tính QP-Kiệt-TH TOAN-Hạnh(T) HOA-Hồng HOA-Tuyết   TOAN-Tú(T)
4 TOAN-Chiến NN-Nhung SINH-Loan LY-Vươl SINH-M.Hoàng VAN-Lĩnh SU-Hương SU-Dung VAN-Dung(V) HOA-Đông(H) TOAN-Kiệt VAN-Vàng VAN-Thư LY-Thạch TOAN-Trường HOA-Khải   TD-Lê(TD) LY-Tính   TOAN-Hạnh(T) HOA-Hồng HOA-Tuyết   TOAN-Tú(T)
5 SU-Dung NN-Nhung DIA-Quyền LY-Vươl SINH-M.Hoàng VAN-Lĩnh GDCD-Nghệ TOAN-Thúy(T) VAN-Dung(V) HOA-Đông(H) TOAN-Kiệt VAN-Vàng KTCN-Cường LY-Thạch TOAN-Trường SINH-Loan                  
T.4 1 VAN-Tuấn LY-Tính LY-Thạch TOAN-Tú(T) SINH-M.Hoàng NN-Sên NN-Ngọc NN-Nhung SINH-Hương(S) VAN-Hoàng(V) VAN-Thư LY-Vươl NN-Quang TOAN-Trinh HOA-Tuyết SU-Hương     TD-Rươn LY-Thắm VAN-Vàng LY-Cường TOAN-Đào TD-Lê(TD)  
2 VAN-Tuấn LY-Tính LY-Thạch TOAN-Tú(T) VAN-Dung(V) NN-Sên NN-Ngọc NN-Nhung HOA-Ly VAN-Hoàng(V) VAN-Thư LY-Vươl NN-Quang TOAN-Trinh HOA-Tuyết HOA-Khải QP-Nguyên   TD-Rươn LY-Thắm VAN-Vàng LY-Cường TOAN-Đào TD-Lê(TD) QP-Kiệt-TH
3 LY-M.Bình DIA-Quyền HOA-Khải LY-Vươl VAN-Dung(V) SINH-M.Hoàng HOA-Ly DIA-Thư(Địa) TOAN-Hạnh(T) DIA-C.Linh KTCN-Tuyền NN-Quang SINH-Hương(S) SU-Hương VAN-Thư TIN-Hằng TD-Lê(TD)   QP-Kiệt-TH TOAN-Kiệt HOA-Tuyết NN-Ngọc LY-Thắm   TD-Rươn
4 DIA-Thư(Địa) VAN-Lĩnh VAN-Xuyên VAN-Khơi DIA-C.Linh SINH-M.Hoàng HOA-Ly SINH-Loan NN-Nhung LY-M.Bình SINH-Hương(S) NN-Quang DIA-Quyền VAN-Hoàng(V) VAN-Thư TOAN-Khởi TD-Lê(TD)     TOAN-Kiệt HOA-Tuyết NN-Ngọc LY-Thắm QP-Kiệt-TH TD-Rươn
5 DIA-Thư(Địa) VAN-Lĩnh VAN-Xuyên VAN-Khơi HOA-Ly GDCD-Diệp SINH-M.Hoàng SINH-Loan NN-Nhung LY-M.Bình TIN-Hằng SINH-Hương(S) LY-Thắm VAN-Hoàng(V) DIA-C.Linh TOAN-Khởi                  
T.5 1 HOA-Khải NN-Nhung DIA-Quyền HOA-An TOAN-Bạch LY-M.Bình DIA-Thu TOAN-Thúy(T) SINH-Hương(S) GDCD-Diệp NN-Sên TOAN-Khởi TOAN-Trường HOA-Tuyết GDCD-Nghệ VAN-Xuyên VAN-Lĩnh   HOA-Hồng   TD-Thưt VAN-Vàng TOAN-Đào    
2 HOA-Khải NN-Nhung DIA-Quyền NN-Ngọc TOAN-Bạch LY-M.Bình DIA-Thu TOAN-Thúy(T) HOA-Ly TOAN-Trinh NN-Sên TOAN-Khởi TOAN-Trường HOA-Tuyết LY-Thắm VAN-Xuyên VAN-Lĩnh   HOA-Hồng   TD-Thưt VAN-Vàng TOAN-Đào    
3 TOAN-Chiến TOAN-Bạch SINH-Loan NN-Ngọc SU-Huyền VAN-Lĩnh TOAN-Khởi HOA-Khải HOA-Ly TOAN-Trinh SINH-Hương(S) DIA-Quyền GDCD-Nghệ TIN-Hằng LY-Thắm NN-Sên TOAN-Đào   VAN-Khơi   QP-Kiệt-TH TOAN-Tú(T) NN-Quang    
4 TOAN-Chiến LY-Tính TOAN-Thúy(T) GDCD-Diệp NN-Nhung VAN-Lĩnh NN-Ngọc HOA-Khải SU-Dung SINH-Loan HOA-Ly SINH-Hương(S) HOA-Hồng GDCD-Nghệ NN-Sên LY-M.Bình TOAN-Đào   VAN-Khơi     TOAN-Tú(T) NN-Quang    
5 SINH-Loan HOA-Đông(H) TOAN-Thúy(T) SU-Huyền NN-Nhung SINH-M.Hoàng NN-Ngọc GDCD-Diệp TIN-Phát SU-Dung HOA-Ly GDCD-Nghệ HOA-Hồng SINH-Hương(S) NN-Sên LY-M.Bình                  
T.6 1 SU-Dung SU-Hương HOA-Khải SINH-Hương(S) VAN-Dung(V) DIA-C.Linh SINH-M.Hoàng TOAN-Thúy(T) TOAN-Hạnh(T) KTCN-Tuyền TOAN-Kiệt LY-Vươl VAN-Thư VAN-Hoàng(V) TOAN-Trường TOAN-Khởi LY-Tính   NN-Quang NN-Ngọc LY-Thắm TD-Thưt     LY-Cường
2 NN-Tú(NN) DIA-Quyền HOA-Khải VAN-Khơi VAN-Dung(V) DIA-C.Linh SINH-M.Hoàng TOAN-Thúy(T) TOAN-Hạnh(T) NN-Nhung TOAN-Kiệt SU-Hương VAN-Thư VAN-Hoàng(V) TOAN-Trường TOAN-Khởi LY-Tính   NN-Quang NN-Ngọc LY-Thắm TD-Thưt QP-Kiệt-TH   LY-Cường
3 NN-Tú(NN) DIA-Quyền TOAN-Thúy(T) VAN-Khơi HOA-Ly TOAN-Trường TOAN-Khởi LY-Tính NN-Nhung VAN-Hoàng(V) LY-Vươl VAN-Vàng SINH-Hương(S) NN-Sên SU-Dung SINH-Loan NN-Ngọc   TOAN-Trinh VAN-Thư TOAN-Hạnh(T) QP-Kiệt-TH TD-Lê(TD)   TOAN-Tú(T)
4 GDCD-Nghệ TOAN-Bạch VAN-Xuyên DIA-Thu HOA-Ly TOAN-Trường TOAN-Khởi NN-Nhung VAN-Dung(V) VAN-Hoàng(V) NN-Sên VAN-Vàng NN-Quang LY-Thạch SINH-Hương(S) KTCN-Tuyền NN-Ngọc   TOAN-Trinh VAN-Thư TOAN-Hạnh(T)   TD-Lê(TD)   TOAN-Tú(T)
5 SINH-Loan TOAN-Bạch VAN-Xuyên DIA-Thu GDCD-Nghệ SU-Hương HOA-Ly NN-Nhung VAN-Dung(V) SH-Trinh SH-Vươl SH-Khởi SH-Huyền SH-Quyền SH-Trường SH-Diệp                  
T.7 1 LY-M.Bình VAN-Lĩnh GDCD-Nghệ HOA-An TOAN-Bạch NN-Sên LY-Thạch DIA-Thư(Địa) NGHE-Kiệt-TH         NGHE-Hương(S) NGHE-Minh-KT   TOAN-Đào                
2 LY-M.Bình VAN-Lĩnh SU-Dung HOA-An LY-Vươl NN-Sên LY-Thạch DIA-Thư(Địa) NGHE-Kiệt-TH         NGHE-Hương(S) NGHE-Minh-KT   SH-Đào                
3 TOAN-Chiến SINH-Loan NN-Sên SU-Huyền LY-Vươl HOA-An VAN-Xuyên VAN-Dung(V) LY-Thạch     NGHE-Kiệt-TH NGHE-Hương(S)     NGHE-Minh-KT   TOAN-Bạch              
4 TOAN-Chiến SINH-Loan NN-Sên TOAN-Tú(T) SU-Huyền HOA-An VAN-Xuyên VAN-Dung(V) SH-Thạch     NGHE-Kiệt-TH NGHE-Hương(S)     NGHE-Minh-KT   TOAN-Bạch              
5 SH-M.Bình SH-Bạch SH-Dung SH-Tú(T) SH-C.Linh SH-An SH-Xuyên SH-Dung(V)                                  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net